JADWAL KLINIK IIS MEDIKA

JADWAL KLINIK IIS MEDIKA

JADWAL KLINIK IIS MEDIKA (4-10 Desember 2017)

HARI POLI UMUM POLI GIGI LABORAT ANC AKUPUNTUR FISIOTERAPI
SENIN 24 JAM 14.00-17.00 14.00-20.30 14.00-20.00 07.00-13.00
SELASA 24 JAM 16.00-19.00 14.00-20.30 07.00-13.00 14.00-20.00 07.00-13.00
RABU 24 JAM 14.00-17.00 14.00-20.30 07.00-13.00 14.00-20.00
KAMIS 24 JAM 14.00-17.00 07.00-13.30 14.00-20.00 07.00-13.00 14.00-20.00
JUM’AT 24 JAM 16.00-19.00 14.00-20.30 07.00-13.00 14.00-20.00
SABTU 24 JAM 16.00-19.00 07.00-13.30 14.00-20.00
AHAD 24 JAM 07.00-13.00

Leave a Reply